Accés a l'àrea personal

Consulta telemàtica del Rebut de la Nòmina

Com a continuació del procés iniciat en 2009 pel qual es va deixar d'imprimir el rebut de la nòmina del personal no docent dependent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'informa que a partir de l'1 d'abril de 2012 es deixaren d'imprimir i d'enviar el rebut de la nòmina corresponent al personal docent dependent de la Conselleria d'Investigació, Educació, Cultura i Esport.

A partir de l'1 de març de 2012 el rebut de la nòmina podrà obtindre's de manera telemàtica a través del nou servei que ha posat en marxa la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, accessible a través de l'aplicació CONSULTANOMINA.

D'altra banda, i com a alternativa per al personal docent adscrit a centres educatius de titularitat GVA, existeix un mètode alternatiu de consulta a través de l'aplicació OVIDOC.

Per a accedir ha d'identificar-se amb l'usuari utilitzat per a ITACA.

Si les dades que figuren en aquest rebut presenten alguna irregularitat, li preguem que ho notifique al servei de nòmines de la Direcció Territorial corresponent.

Davant qualsevol incidència informàtica o problema d'accés a aquesta aplicació, registren un nou tiquet en Gestió d'*incidències en les cues de "OVIDOC".